Propozice

PRAVIDLA SERIÁLU BATTI MX CUP

Každý účastník seriálu Batti MX Cup spadá pod pravomoc organizátora poháru a ředitele závodu, musí se řídit jeho pokyny a pokyny traťových komisařů (praporkářů).
 
Svou účastí v seriálu Batti MX Cup jezdec stvrzuje svůj souhlas s pravidly tohoto seriálu.
 

Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí, zodpovídá sám za sebe a za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodu.

• Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela fyzicky i duševně způsobilý kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo   jiné návykové, omamné, nebo dopingové látky. Jezdec může být organizátorem Batti MX Cupu vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.
 
• Účastník, který nedodrží některý z bodů propozic, nebo hrubým způsobem bude jednat proti „fair play“ sportu, může být ředitelem závodu vyloučen bez nároku na body, ceny a jakoukoliv náhradu.
 
 Organizátor závodu má právo, ne však povinnost, přehodnotit zařazení jezdců do kategorií.
 
 Jezdec odpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen (bez nároku na vrácení startovného), případně       jinak sankcionován, za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.
 
 Pořadatel Batti MX Cupu si vyhrazuje právo na zrušení závodu bez náhrady a bez vrácení startovného v případě zásahu vyšší moci (např. náhlá změna počasí, vážný úraz atd.) 
 
 
 

1.LICENCE: Na závodech Batti MX Cupu jsou vyžadovány licence ČAM EC, B, Elév a H. Je možné mít také jinou licenci. Pokud jezdec žádnou licenci nevlastní, na místě si vyplní jednodenní licenci. Bez licence nebude přihlášen do závodu. Jednodenní licenci je možno získat na jednotlivých závodech po předložení potvrzení o zdravotní prohlídce. Jednodenní licence je zdarma.

Formuláře naleznete zde: hobycross.webnode.cz/licenceaformularekestazeni/

Podmínky pro vydání licence ve věku 5 - 12 let: Limit pro horní hranici věku je konec kalendářního roku. Licence může být vystavena až po absolvování odborného lékařského vyšetření na některém ze stanovišť. Seznam odborných stanovišť naleznete zde.

K získání licence na rok 2017 je nutné:

- vyplnit žádost

- opatřit jí potvrzením od lékaře (děti mladší 12 let musejí mít potvrzení od sportovního lékaře)

- podepsat (Žadatelé o licenci, kterým ještě nebylo 18 let, musí mít podpisy obou rodičů úředně ověřeny. V případech, kdy jsou rodiče soudně rozvedeni, stačí úředně ověřený podpis rodiče, kterému bylo dítě soudně svěřeno do péče a jeho místopřísežné prohlášení, že je mu dítě svěřeno do péče).

- zaplatit poplatek

 

2.STARTOVNÉ: Startovné na jeden závod činí 600,- Kč včetně pojištění proti třetí osobě. Pokud chce jezdec závodit ve více kategoriích, zaplatí 100,- Kč za každou další kategorii navíc.

3.PŘEJÍMKA:   Každý jezdec se musí před závodem dostavit na přejímku, s platnou licencí (nebo jednodenní licencí) se zaregistrovat a zaplatit startovné. Přejímka začíná cca v 7:00 a trvá do 8:30.

4.ROZPRAVA: Rozprava začíná po dojetí seznamovacích tréninků a každý by se na ní měl ve vlastním zájmu dostavit, protože se na ní mohou řešit změny v harmonogramu závodu a další důležité věci.

5.TRÉNINK, KVALIFIKACE A ROZJÍŽĎKY ZÁVODU: Tréninky začínají zpravidla v 8:30 a každá kubatura má cca 10 minutový trénink. Poté následují kvalifikace, každá kubatura má kvalifikaci na 4 kola. Závod začíná cca ve 12:00, každá kubatura má 2 rozjížďky závodu. 

Do kvalifikace se jezdci řadí na startovní rošt dle výsledků z předchozího závodu. Do kvalifikace prvního závodu sezóny se jezdci řadí libovolně, při dalších závodech již podle výsledků z předchozího závodu.

Do 1. a 2. rozjížďky závodu se jezdci řadí na startovní rošt dle výsledků z kvalifikace.

6.DĚTI A NEZLETILÍ ZÁVODNÍCI: Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem Batti MX Cupu a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně zodpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

7.VÝSTROJ: Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad), chrániče bérců a kolen, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice.

8.ČÍSLA: Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém, nebo žlutém podkladu, reflexní čísla jsou zakázána) a musí být umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu. Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen: výška 140 mm (100 mm pro boční tabulky), šířka každé číslice 70 mm, tloušťka čáry 25 mm, mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm. Jezdci jsou také povinni mít zádová čísla. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu. Opravdu mějte všichni čísla i na zádech!!! Při špatném počasí se vám tabulky zašpiní blátem a vaše čísla nejsou čitelná!!! Sami se tím můžete připravit o správné umístění. Toto platí hlavně pro čtyřkolkáře, vaše čísla na tabulkách nejsou většinou vidět, proto je nutné mít zádová čísla.

9.PROTEST: Protesty je možno podávat pouze písemně při jednotlivých závodech. Případné protesty musí být podány nejpozději do 30 minut od ukončení jízdy kubatury, ve které je protest podáván. Kauce protestu je 2000 Kč. Při uznání protestu se částka vrací.

10.PRAPORY: Každý účastník Batti MX Cupu MUSÍ ZNÁT VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PRAPORŮ A SIGNALIZACÍ - neznalost neomlouvá a předejdeme tím zbytečnému nebezpečí a zmatkům. Při závodech Batti MX Cupu jsou používány prapory dle řádů motokrosu:

Zelená vlajka: Značí blížící se start závodu. Trať je volná. Je také vyvěšována před nepřehledným úsekem jako ujištění o bezpečném projetí tohoto úseku. 

Žlutá vlajka v klidu: Upozornění na blížící se nebezpečí, zákaz předjíždění, jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky.

Žlutá vlajka v pohybu: Upozornění na velké nebezpečí, počítat s úplným zastavením motorky nebo možným neprojetím úseku na trati. Zákaz předjíždění. Jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky. Uvědomte si, prosím, že na trati může ležet zraněný jezdec a kvůli něčí nedočkavosti se může stát veliké neštěstí!!!

Červená vlajka: Přerušení a zastavení závodu. Jezdci se musí pomalu vrátit do depa dle pokynů pořadatelů.

Černá vlajka: Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do depa na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Pořadatel ji vyvěsí společně s dodatkovou tabulkou s číslem jezdce.

+ symbolika - tabulka s křížkem: ukazuje traťový komisař v polovině závodu

                    - tabulka s číslem 1: znamená poslední kolo rozjížďky, zbývá jedno kolo do cíle

 

11.BODOVÁNÍ: V každé rozjížďce je bodováno prvních 20 míst. Jezdec získává body pouze pokud odjede více jak 1/3 závodu.

Jezdec bude v celkovém vyhlášení hodnocen a oceněn pouze tehdy, pokud se v sezóně zúčastní minimálně 6 závodů ze seriálu Batti MX Cup!!!

Body jsou uděleny následovně:

1. místo

35 bodů

11. místo

10 bodů

21. místo

0 bodů

31. místo

0 bodů

2. místo

30 bodů

12. místo

9 bodů

22. místo

0 bodů

32. místo

0 bodů

3. místo

26 bodů

13. místo

8 bodů

23. místo

0 bodů

33. místo

0 bodů

4. místo

23 bodů

14. místo

7 bodů

24. místo

0 bodů

34. místo

0 bodů

5. místo

21 bodů

15. místo

6 bodů

25. místo

0 bodů

35. místo

0 bodů

6. místo

19 bodů

16. místo

5 bodů

26. místo

0 bodů

36. místo

0 bodů

7. místo

17 bodů

17. místo

4 body

27. místo

0 bodů

37. místo

0 bodů

8. místo

15 bodů

18. místo

3 body

28. místo

0 bodů

38. místo

0 bodů

9. místo

13 bodů

19. místo

2 body

29. místo

0 bodů

39. místo

0 bodů

10. místo

11 bodů

20. místo

1 bod

30. místo

0 bodů

40. místo

0 bodů

 

12.ČASOVÝ HARMONOGRAM: Organizátor seriálu Batti MX Cup je oprávněn, vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu, upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií. Vše se vždy dozvíte na rozpravě po seznamovacích trénincích.

Přejímka

7:00 – 8:30

Rozprava

Trénink

po trénincích

8:30 - 10:30

Kvalifikace

(v každé kubatuře se jede na 4 kola)

10:40 – 11:40

1. rozjíždka

12:00 – 14:15

2. jízdy

14:30 – 16:30

Vyhlášení výsledků

17:30

 

13.DÉLKA ROZJÍŽDĚK JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

50 ccm

8 min + 1 kolo

65 ccm

8 min + 1 kolo

85 ccm

12 min + 1 kolo

Hobby MX1, Hobby MX2

18 min + 1 kolo

 

 

Open (licence A+B)

18 min + 1 kolo

Veterán (nad 40 let)

15 min + 1 kolo

ČZ speciál + ČZ Klasik + EVO + Twinshock

12 min + 1 kolo

Quad hobby + profi

12 min + 1 kolo

14.SPECIFIKACE NĚKTERÝCH KUBATUR:

  ○ Kategorie EVO a Twinshock:  v kategorii EVO jsou motocykly do roku výroby 1990, Twinshock - bubnové         brzdy, 2 péra, chlazení vzduchem, Twinshock 125 - bubnové brzdy, 2 péra, chlazení vodou, může zde jet i         Yamaha Cantilever

  ○ Kategorie Quad (čtyřkolky): Je rozdělena na hobby a profi, závod pojedou současně, ale hodnoceni budou         zvlášť. Kategorii profi může jet kdokoliv, ale v kategorii hobby nemůže jet jezdec, který vlastní licenci         MMČR! Jezdec může jet kategorii hobby, pokud minimálně 2 roky nevlastní licenci MMČR.

  ○ Kategorie ČZ: Pouze ty motocykly, jejichž motor byl vyroben v ČZ Strakonice, žádné jiné.

        ČZ speciál - jakýkoliv rám a podvozek, motor jen ČZ všech kubatur

        ☻ČZ classic - převážně motocykly ČZ v originálním rámu s originálním podvozkem atd., dále zde mohou                             jet motorky starší 25 let vzduchem chlazené a na dvou pérech

Dodatek:

1. Organizátoři poháru si vyhrazují právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců nejbližšího závodu.

2. Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora poháru.