Propozice

PRAVIDLA SERIÁLU BATTI MX CUP

Účastí v kterémkoliv závodu tohoto seriálu stvrzujete svůj souhlas s pravidly.
 

• Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí, zodpovídá sám za sebe a za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodu.

• Každý účastník seriálu Batti MX Cup spadá pod pravomoc organizátora poháru a ředitele závodu a musí se řídit jeho pokyny a pokyny traťových komisařů.

• Pořadatel seriálu Batti MX Cup si vyhrazuje právo na zrušení závodu bez náhrady a bez vrácení startovného v případě zásahu vyšší moci (např. náhlá změna počasí, vážný úraz atd.) 

• Závodu se smí zúčastnit pouze jezdec, který je zcela fyzicky i duševně způsobilý kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo   jiné návykové, omamné, nebo dopingové látky. Jezdec může být organizátorem Batti MX Cupu vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

• Účastník, který nedodrží některý z bodů propozic, nebo bude hrubým způsobem jednat proti „fair play“ sportu, může být ředitelem závodu vyloučen bez nároku na body, ceny a jakoukoliv náhradu.
 

• Organizátor závodu má právo, ne však povinnost, přehodnotit zařazení jezdců do kategorií.

• Jezdec zodpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen bez nároku na vrácení startovného, případně       jinak sankcionován za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.

 
1.LICENCE: Na závodech Batti MX Cupu jsou vyžadovány licence ČAM EC, B, Elév a H, je možné mít i licenci z jiného motokrosového seriálu. Jezdec bez licence se nesmí závodu zúčastnit.

Formuláře a další informace k licencím naleznete zde: hobycross.webnode.cz/licenceaformularekestazeni/

Podmínky pro vydání licence ve věku 5 - 12 let: Limit pro horní hranici věku je konec kalendářního roku. Licence může být vystavena až po absolvování odborného lékařského vyšetření na některém ze stanovišť. Seznam odborných stanovišť naleznete zde.

K získání licence na rok 2019 je nutné:

- vyplnit žádost

- opatřit ji potvrzením od lékaře (děti mladší 12 let musí mít potvrzení od lékaře sportovního)

- podepsat (žadatelé o licenci, kterým ještě nebylo 18 let, musí mít úředně ověřené podpisy obou rodičů. V případě, že jsou rodiče soudně rozvedeni, stačí úředně ověřený podpis toho rodiče, kterému bylo dítě soudně svěřeno do péče.)

- spolu s poplatkem 600 Kč zaslat na adresu: Lenka Schlenzová, Doksany 54, 411 82 Doksany

 

2.STARTOVNÉ: Startovné na jeden závod činí 600,- Kč včetně pojištění proti třetí osobě.

3.PŘEJÍMKA:  Každý jezdec je povinen se před závodem dostavit na přejímku, s platnou licencí se zaregistrovat a zaplatit startovné. Přejímka začíná v den závodu v 7:00.

4.ROZPRAVA: Rozprava začíná po dojetí seznamovacích tréninků a každý je povinen se jí zúčastnit.

5.TRÉNINK, KVALIFIKACE A ROZJÍŽĎKY ZÁVODU: Tréninky začínají zpravidla v 8:00. Trénink je povinný, každý jezdec musí objet minimálně jedno kolo tréninku. Bez účasti v tréninku není možné nastoupit do závodu.

Po trénincích následuje kvalifikace, každá kubatura má kvalifikaci na 4 kola. Do kvalifikace se jezdci řadí na startovní rošt dle pořadí při přejímce.

Závod začíná cca ve 12:00, každá kubatura má 2 rozjížďky závodu. Do 1. a 2. rozjížďky závodu se jezdci řadí na startovní rošt dle výsledků z kvalifikace.

6.DĚTI A NEZLETILÍ ZÁVODNÍCI: Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem seriálu Batti MX Cup a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně zodpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

7.VÝSTROJ: Výstroj jezdců musí odpovídat AKTUÁLNÍM technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad), chrániče bérců a kolen, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice. Jezdci z kategorie QUAD jsou povinni mít funkční trhačku, bez ní nebudou vpuštěni do závodu.

8.ČÍSLA: Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém, nebo žlutém podkladu, reflexní čísla jsou zakázána) a musí být umístěno na dresu závodníka, na čelní a na obou bočních stranách motocyklu. V kategorii quad musí mít jezdec číslo na zádech, na přední a na zadní straně stroje.

Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen: výška 140 mm (100 mm pro boční tabulky), šířka každé číslice 70 mm, tloušťka čáry 25 mm, mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu. 

Opravdu mějte všichni čísla i na zádech!!! Při špatném počasí se vám tabulky zašpiní blátem a vaše čísla nejsou čitelná!!! Sami se tím můžete připravit o správné umístění. Toto platí hlavně pro čtyřkolkáře, vaše čísla na tabulkách nejsou většinou vidět, proto je nutné mít zádová čísla.

9.PROTEST: Protesty je možno podávat pouze písemně při jednotlivých závodech. Případné protesty musí být podány nejpozději do 30 minut od ukončení jízdy kubatury, ve které je protest podáván. Kauce protestu je 2000 Kč. Při uznání protestu se částka vrací.

10.PRAPORY: Každý účastník seriálu Batti MX Cup JE POVINEN ZNÁT VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH PRAPORŮ A SIGNALIZACÍ - neznalost neomlouvá.

Při závodech seriálu Batti MX Cup jsou používány prapory dle řádů motokrosu:

Zelená vlajka: Značí blížící se start závodu. Trať je volná. Je také vyvěšována před nepřehledným úsekem jako ujištění o bezpečném projetí tohoto úseku. 

Žlutá vlajka v klidu: Upozornění na blížící se nebezpečí, zákaz předjíždění, jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky.

Žlutá vlajka v pohybu: Upozornění na velké nebezpečí, počítat s úplným zastavením motorky nebo možným neprojetím úseku na trati. Zákaz předjíždění. Jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky. Uvědomte si, prosím, že na trati může ležet zraněný jezdec a kvůli něčí nedočkavosti se může stát veliké neštěstí!!!

Červená vlajka: Přerušení a zastavení závodu. Jezdci se musí pomalu vrátit do depa dle pokynů pořadatelů.

Černá vlajka: Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do depa na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Pořadatel ji vyvěsí společně s dodatkovou tabulkou s číslem jezdce.

+ symbolika - tabulka s křížkem: ukazuje traťový komisař v polovině závodu

                    - tabulka s číslem 1: znamená poslední kolo rozjížďky, zbývá jedno kolo do cíle

 

11.BODOVÁNÍ: V každé rozjížďce je bodováno prvních 20 míst. Jezdec získává body pouze pokud odjede více jak 2/3 závodu.

Jezdec bude v celkovém vyhlášení hodnocen a oceněn pouze tehdy, pokud se v dané sezóně zúčastní minimálně 5 závodů ze seriálu Batti MX Cup.

Body jsou udělovány následovně:

1. místo

35 bodů

11. místo

10 bodů

21. místo

0 bodů

31. místo

0 bodů

2. místo

30 bodů

12. místo

9 bodů

22. místo

0 bodů

32. místo

0 bodů

3. místo

26 bodů

13. místo

8 bodů

23. místo

0 bodů

33. místo

0 bodů

4. místo

23 bodů

14. místo

7 bodů

24. místo

0 bodů

34. místo

0 bodů

5. místo

21 bodů

15. místo

6 bodů

25. místo

0 bodů

35. místo

0 bodů

6. místo

19 bodů

16. místo

5 bodů

26. místo

0 bodů

36. místo

0 bodů

7. místo

17 bodů

17. místo

4 body

27. místo

0 bodů

37. místo

0 bodů

8. místo

15 bodů

18. místo

3 body

28. místo

0 bodů

38. místo

0 bodů

9. místo

13 bodů

19. místo

2 body

29. místo

0 bodů

39. místo

0 bodů

10. místo

11 bodů

20. místo

1 bod

30. místo

0 bodů

40. místo

0 bodů

 

12.ČASOVÝ HARMONOGRAM: Organizátor seriálu Batti MX Cup je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií. Vše se vždy dozvíte na rozpravě po seznamovacích trénincích.

 

13.DÉLKA ROZJÍŽDĚK JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

50 ccm

8 min + 1 kolo

65 ccm

8 min + 1 kolo

85 ccm

12 min + 1 kolo

Hobby MX1, Hobby MX2

18 min + 1 kolo

 

 

Open (licence A+B)

18 min + 1 kolo

Veterán

15 min + 1 kolo

ČZ 

12 min + 1 kolo

Quad hobby + profi

12 min + 1 kolo

14.SPECIFIKACE NĚKTERÝCH KUBATUR:

  ○ Kategorie EVO:  Motocykly do roku výroby 1997. Jezdci rozděleni dle věku - do 50 let a nad 50 let.

  ○ Kategorie ČZ: Pouze ty motocykly, jejichž motor byl vyroben v ČZ Strakonice, mají motor ČZ a originální rám ČZ. Do této kategorie spadá i ČZ 519 v originálním rámu.

  ○ Kategorie Twinshock: Zahraniční motocykl, který má vzduchem chlazený motor a dva tlumiče na zadním kole

 ○ Kategorie Quad (čtyřkolky): Je rozdělena na HOBBY a PROFI. Kategorii profi může jet kdokoliv, ale v kategorii hobby nemůže jet jezdec, který vlastní licenci MMČR. Jezdec může jet kategorii hobby, pokud minimálně 2 roky nevlastní licenci MMČR.

○ Kategorie OPEN: Licence A + B.

○ Veterán: Jezdci rozděleni dle věku - nad 40 let, nad 50 let a nad 60 let.

Dodatek:

1. Organizátoři poháru si vyhrazují právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců nejbližšího závodu.

2. Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora poháru.